Darbo ir gaisrinė sauga

Mašinos, kiek tai įmanoma, turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad negalėtų sužeisti ar pakenkti dirbančiųjų sveikatai. Jos turi būti projektuojamos ir pagamintos taip, kad rizikos nereikėtų mažinti saugos įtaisų pagalba. Tačiau mašinos negalima pagaminti tokios saugios, kad nereiktų papildomai diegti saugos priemonių.

Visų pirma, kad įrenginys, šiuo atvejų biodujų valymo įrenginys, būtų pradėtas eksploatuoti įmonė ar kitas ūkio subjektas privalo, remdamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu dėl oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo, įregistruoti atitinkamame Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente ne vėliau kaip per mėnesį nuo jų eksploatavimo pradžios, užfiksuotos priėmimo eksploatuoti aktu. Valymo įrenginiams registruoti būtina apteikti valymo įrenginio pasą, užpildytą pagal valymo įrenginio paso pildymo reikalavimus, valymo įrenginio priėmimo eksploatuoti aktą, apibūdinantį jo techninę būklę, pasirašytą komisijos narių.

Siekiant padidinti įrenginio saugumą turi būti įdiegti jutikliai, kurie esant pavojui duotų signalą vykdantiesiems mechanizmams, o pastarieji išjungtų ar kitaip ribotų įrenginio ar kito prietaiso veikimą. Šiuo atveju savo baigiamajame darbe ant dujų įėjimo atvamzdžio įrengiau pneumatinę sklendę, kuri esant pavojui, būtent dujų nuotėkiui, siurblio avarinio sustojimo atveju uždarytų biodujų patekimą į valymo įrenginį.

Kadangi biodujos pavojingos gaisro ir sprogimo atžvilgiu, reikia imtis visų galimų priemonių, kad biodujos nenutekėtų į aplinką. Vamzdynai ir sujungimai turi būti sandarūs ir periodiškai tikrinami. Patalpos, kuriose gali įvykti biodujų nutekėjimas, turi turėti ištraukiamąją ventiliaciją.

Biodujų valymo įrenginys turi būti aprūpintas gaisro gesinimo priemonėmis, o personalas mokėti tinkamai elgtis galimos avarijos atveju.

Patalpoje, kur stovi biodujų valymo įrenginys turi būti perspėjami užrašai, draudžiantys naudoti atvirą ugnį ar kitus aukštos temperatūros šaltinius.

Eksploatuojant biodujų valymo įrenginį būtina laikyti s šių reikalavimų:                                          [4]

prieš eksploataciją būtina įsitikinti, kad:

  1. paruošimo, paskirstymo, skystų arba kietų sorbentų pašalinimo ir regeneracijos sistemos tvarkingos ir parengtos eksploatuoti;
  2. naudojamo sorbento kiekis bei jo kokybė atitinka nustatytas normas;
  3. kontrolės bei automatiniai prietaisai ir cheminės apsaugos priemonės yra tvarkingi;

eksploatacijos metu būtina:

  1. kontroliuoti įrenginių bei visos įrangos hermetiškumą;
  2. užtikrinti optimalų įrenginių hidraulinį ir dujinį režimą, griežtai laikytis sorbentų regeneracijos bei kokybės kontrolės vykdymo tvarkos;
  3. griežtai laikytis įrenginių eksploatacijos technologinio reglamento reikalavimų;

neleisti susikaupti dulkėms bei kitoms atliekoms ant įrenginių darbinio paviršiaus, laiku jas šalinti.